חוקים ותקנות

חוק-יסוד: הצבא
rules_pict

פקודת צבא-הגנה לישראל

חוק השיפוט הצבאי, תשט”ו-1955

חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם, תשס”ה-2004

חוק בתי קברות צבאיים, תש”י-1950

חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב (תשמ”ה-1985)

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש”ע-2010

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), תשנ”א-1990

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע”א-2010

תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים), תשכ”ח-1968

תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבית הדין הצבאי לערעורים בערעור לפי סעיף 533(ד) לחוק), תשס”ו-2005

תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), תשמ”ח-1988

תקנות השיפוט הצבאי (מתן טביעת אצבעות), תשכ”ח-1968

תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), תשמ”ג–1983

תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד), תשל”א–1971

תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ”ט-1969

תקנות אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (אופן פריסת המענקים (תשס”ו-2006)

תקנות השיפוט הצבאי (קביעת תקנות לענין תחולת הדין המשמעתי), תשל”ו–1976

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשט”ז-1956

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), (סדרי דין בערעור על החלטת הממונה), תשכ”ט-1969

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (הגשת תביעות, הצהרות והודעות), תשי”ח-1958

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (חיילים המשרתים שירות בתנאי קבע), תשס”ו-2005

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תנאים להסכם מיוחד), תשנ”ו-1996

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ”ז-1997

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (הכרת תלות בנפטר), תשכ”ה-1965

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (חלוקת מענק בין שאירים), תשי”ח-1958

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות קבע שאינה רצופה), תשל”א-1971

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה-לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשל”ט-1979

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (הפסקות שאינן מפסיקות את רציפות השירות), תשי”ט-1958

תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם צבאי), תשל”ז-1976

הוראת השיפוט הצבאי (איסור הוצאת העתק של פרוטוקול), תשל”ז–1977

צו סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (חקירת חשודים לפי חוק השיפוט הצבאי), תשע”ד-2014

צו חופש המידע (מועד לתחילת תוקף על צבא הגנה לישראל), תשנ”ט–1999

צו השיפוט הצבאי (קביעת גוף ציבורי), תשנ”ט-1999

  עמוד הבית