חוקים ותקנות

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש”ל-1970
חוקים ותקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות), תש”ס-2000

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל”ח-1978

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מועדים להגשת תובענות (תשנ”ו-1996)

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נכנסים לישראל), תשל”א-1970

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ניכוי לארגון יציג), תשנ”ט-1999

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גמלאות לתושב חוץ (תשל”ד-1974)

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה, (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשל”א-1971

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת סעיפים מחוק הנכים), תשמ”ה-1984

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק הנכים (תשמ”ה-1984)

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק משפחות חיילים), תשמ”ז-1986

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת שטח המוחזק בידי צבא-הגנה לישראל), תשל”א-1970

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה, (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל”ב-1971

חוקים ותקנות נוספים ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי תחת נפגעי פעולות איבה.

rules_pict