אחוזי נכות משרד הביטחון

כאשר מוגשת תביעה למשרד הביטחון, יש שני שלבים לתביעה, השלב הראשון הינו שלב ההכרה ובעצם שלב לקיחת האחריות של שרד הביטחון, שהוא הגוף “המבטח” את צה”ל ומחליט אם הנכה יקבל זכויות והכרה כנכה צה”ל. שלב זה דומה לתביעות של נפגעי פעולות איבה כנגד הרשות המאשרת במשרד הביטחון (ראה תחת נפגעי פעולות איבה). השלב השני היא קביעת אחוזי נכות משרד הביטחון. שלב זה מתבצע מול הוועדות הרפואיות במשרד הביטחון. חשוב לומר, כי משרד הביטחון יכול לקבל כמה סוגי החלטות ביחס לאחריות: לא לקחת כלל אחריות למחלה או לפגימה של הנכה (בטענה שהדבר אינו קשור לתנאי השירות ואין קשר סיבתי בין הפגימה לשירות), או לקחת אחריות חלקית או מלאה. כלומר, במילים אחרות, רמת לקיחת האחריות היא מ-0% אחוזי אחריות (כלומר דחייה של התביעה) ועד 100% אחריות (לקיחה אחריות מלאה). יש גם דרגת ביניים – משרד הביטחון יכול לקבל כל החלטה בין 0% אחריות ועד ל-100% אחריות, ולכן יש מקרים שהוא לוקח 33%, 50%, 66% או 75% אחריות, הכל על פי החלטת קצין התגמולים (הפקיד האחראי) והמלצות היועצים הרפואיים שלו.

קביעתה של אחוזי נכות משרד הביטחון לנכה צה”ל היא חלק מהותי לקביעת הזכויות של הנכה, מאחר ומקביעה זו ספציפית נגזרות הזכויות שיקבל הנכה על ידי משרד הביטחון: כלומר האם יקבל מענק – או שיקבל תגמולים, והאם יהיה זכאי לזכויות כגוון הטבות וטיפול רפואי. קביעת אחוזי הנכות של משרד הביטחון, מבוצעת על ידי ועדה רפואית של אגף השיקום במשרד הביטחון, הוועדות מתחלקות לשני דרגים ועדה רפואית בדרג ראשון (“ועדה מחוזית”) ובמקרה בו הנכה או משרד הביטחון לא מרוצים מהקביעה, קביעה של ועדה רפואית עליונה. על הוועדה העליונה ניתן לערער במקרים מסוימים ומוגבלים, יש לומר (טענות משפטיות מסוימות אך לא עובדות), לבית המשפט המחוזי. במקרים חריגים ניתן לערער גם לבית המשפט העליון, אולם זה נדיר מאוד. הוועדה הרפואית יכולה לשמש גם כגוף “יועץ” למשרד הביטחון בענייני הכרה  (תביעה על פי סעיף 28א), זה לא משהו שקורה באופן תכוף, כי אז קובעת הוועדה גם המלצה להכרה וגם אחוזי נכות משרד הביטחון. מקרים אלה בדרך כלל הם בנכויות קלות, ובדרך כלל במקרים של נכות בשמיעה או בעיניים, ופעמים רבות על ידי רופא יחיד.

הנכות נקבעת על פי תקנות הנכים [קביעת דרגת נכות]. בתקנות מכילות מעין “רשימת מכולת” של נכויות. הרשימה דומה מאוד לתקנות של הביטוח הלאומי [קביעת נכות לנפגעי עבודה] אם כי יש מספר שינויים שהתפתחו משך השנים. הרשימה כוללת את רוב הנכויות והפגימות המוכרות לרפואה, אך מאחר ולא ניתן להכניס כל נכות המוכרת לרפואה וזו גם מתקדמת, ניתן על פי התקנות, להתאים סעיפים מקום בו אין פירוט ספציפי של הפגימה ממנה סובל הנכה, משהו שנקרא התאמת נכויות”.

מאחר וההכרה היא כמו שאמרנו לעיל, הבסיס ולקיחת האחריות לנכות שניתנה לנכה, הרי שהנכה יקבל אחוזי נכות משרד הביטחון רק ביחס לנכות המוכרת שלו. ישנן פגיעות שחלק מהן תהיינה מוכרות ועליהם תילקח אחריות, ככאלה שקרו במהלך השירות הצבאי, ולכן יקבעו בגינן נכות, ואילו פגימות אחריות לא יקושרו לשירות הצבאי ולכן למעשה לא יזכו בדרגת נכות, גם כאשר ברור שהנכה סובל מהן, ולכן לא יירשמו בפרוטוקול ובטבלה המפרטת איך נקבעה דרגת הנכות.

החישוב למעשה בנוי משני חלקים: אחוזי האחריות שלקח קצין התגמולים על הפגימה מוכפלים בגובה הנכות שקבעה הוועדה. כלומר אם לנכה יש נכות שזיכתה אותו ב-50% נכות, אולם ההכרה בגינה הינה רק 50% הכרה, יקבל הנכה רק 25% לצרכי זכאות – לאחוזי אלה אנו קוראים אחוזי זכאות, מאחר והזכויות ניתנו על פיהן. הסף המזכה בזכויות הינו 20% נכות ורק מסף זה מקבל הנכה תגמולים, הטבות זכויות וטיפול רפואי. מתחת לסף זה מקבל הנכה רק מענק כספי חד פעמי (בין 10% – 19%). מתחת ל-10% לא מקבל הנכה מענק או זכויות כלשהן.

דרגת נכות נקבעת באופן זמני (לשלושה חודשים, חצי שנה, שנה וכדומה) או לצמיתות. מועד התוקף של דרגת הנכות נמסר במסגרת ההחלטה של קצין התגמולים שמודיעה לנכה על החלטת הוועדה בעניינו ומה תקפם. כלומר אם הנכות זמנית, יירשם בהחלטה מועד תחילתה ומועד סיומה, שאז יוזמן הנכה לבדיקה חוזרת על יד המנהלה הרפואית. אם הנכות ‘צמיתה’ יירשם תאריך תוקפת ויירשם כי הנכות ניתנה לצמיתות. משמעות המונח “צמיתות” הינו טכני בלבד (מאחר ותתיקי נכים מתנהלים על פי ‘עיקרון התיק הפתוח’), ומשמעותה הינה כי הנכות ניתנה ללא תוקף לבדיקה חוזרת, אלא אם יפנו הנכה או קצין התגמולים בבקשה לבדיקתה החוזרת של הנכות.

אל משרדנו מגיעים נכים רבים המבקשים להגיש תביעה להכרה או לטפל בקביעת אחוזים לראשונה או בוועדות חוזרות. אנו מבצעים בדיקה בפגישה חינם עם הנכה, כדי לדוק מה צריך לעשות, נותנים המלצה ראשונית איך כדאי להתקדם בתיק, האם צריך חוות דעת רפואית, אילו בדיקות רפואיות כדאי לעשות וכדומה, הכל כדי שהנכה יגיע מוכן לוועדה, ולא יהיה בזבוז זמן של הוועדה או הנכה עצמו.

  עמוד הבית