ועדה רפואית בצבא

נכה צה”ל שהוכר על ידי קצין התגמולים כנכה, או תובע שקצין התגמולים זקוק לחוות דעת ועדה רפואית בצבא לצורך קביעת הקשר הסיבתי בין פגיעתו לבין השירות הצבאי, יוזמן עבור הועדה אשר תבחן את מצבו הרפואי (בבדיקה ועל פי התיעוד הרפואי). תפקידה של הועדה הוא לקבוע את דרגת הנכות של נכה צה”ל, על פי המבחנים השונים הקבועים בתקנות ועל פי החוק.

סעיף 29(א) לחוק הנכים קובע כי אופן הרכבת ועדות רפואיות, סמכויותיהן וסדרי-עבודתן ייקבעו בתקנות. מכוחו של סעיף זה הותקנו תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ”ו – 1965. התקנות מסדירות את הקמת ועדה רפואית עליונה ודרכי עבודתן ועיקריהן מפורטים להלן. שר הביטחון ממנה רשימה של רופאים ומהם ממנים את ראשי הועדות הרפואיות. אחד מיושבי הראש שברשימה לעיל, הוא הממונה על הועדות, והוא זה אשר ממנה לכל בקשה ובקשה לקביעת דרגת נכות את חברי הועדה מתוך הרשימה. החלטות ועדה רפואית משרד הביטחון מתקבלות ברוב דעות ובאם הדעות שקולות, קובעת דעתו המכרעת של יושב הראש. יושב ראש הועדה קובע את המועד והמקום בו תשב הועדה, ומודיע על כך לקצין התגמולים, ובאמצעותו לנכה, שבעה ימים לפחות לפני הדיון.

אם הנכה אינו יכול להתייצב עבור ועדה רפואית בצבא מסיבות שאינן תלויות בו, עליו להודיע על כך ויושב הראש יכול לדחות את המועד של הועדה. לא הודיע הנכה ולא התייצב, יכולה הועדה לדון בעניינו שלא בפניו על פי החומר שברשותה.

לצורך הועדה עורך דין צבאי רפואי יכול לזמן מומחים רפואיים להופיע בפני הועדה לשם מתן חוות דעת מקצועית.

קצין התגמולים יודיע לנכה את החלטת הועדה תוך 14 יום מיום קבלת ההחלטה. בגוף ההודעה על קצין התגמולים לציין את זכותו של הנבדק לערער על ההחלטה בפני ועדה רפואית בצבא – ועדה עליונה והמועד והמקום בהם יש להגיש ערעור זה.

דיוני ועדה רפואית עליונה הם סודיים ורק יושב ראש הועדה יכול להתיר למסור מידע מתוכם למעוניין. בדיוני הועדה רשאים להיות נוכחים האנשים הבאים: חברי הועדה, יושב ראש הועדה, מזכיר הועדה, נציג קצין התגמולים, הנכה, ומי שיושב ראש הועדה התיר את נוכחותו (בד”כ מתיר יושב הראש נוכחותו של עו”ד צבאי רפואי או מומחה רפואי מטעם הנכה).

דיוני הועדה, החלטותיה, לרבות דעת המיעוט, ירשמו בפרוטוקול אשר נחתם על ידי כל חברי הועדה וגם ע”י עורך דין צבאי רפואי.

סעיף 10 לחוק הנכים קובע כי ועדה רפואית בצבא היא שקובעת את דרגת נכותו של הנכה והיא יכולה לעשות זאת מזמן לזמן. מלשונו של סעיף 10 עולה כי דרגת הנכות נתונה לשינוי מזמן לזמן. עם זאת, הנטייה של הועדה הרפואית, לאחר קביעת דרגת נכות לצמיתות, היא שלא לשנותה, אלא במקרים מיוחדים; למשל, במקרה שהנכה עצמו פונה ומבקש העלאת דרגת נכותו במסגרת הליך של בדיקות חדשות (“החמרה”), או אם מגיע לידיו של קצין תגמולים ראייה חדשה המצביעה על שינוי באחוזי נכותו של הנכה והמצדיקה זימונו לבדיקה חוזרת או נוספת.

הועדה עצמה, קובעת אך ורק את דרגת הנכות של אדם לאחר שכבר הוכר כנכה (בכפוף לאמור בסעיף 28 לחוק הנכים בדבר מתן חוות דעת מייעצת באשר לקשר הסיבתי).

ועדה רפואית בצבא – ועדה עליונה

הדרך של נכה להכרתו כנכה צה”ל היא תהליך ארוך ולא פשוט המורכב מכמה שלבים שחובה לעבור את כולם  השלב הראשון הוא הגשת תביעה לקצין התגמולים של אגף השיקום, שם יוחלט האם הפגיעה קרתה באופן ישיר בשל שירותו הצבאי או הביטחוני של התובע. השלב הבא יהיה זימונו של התובע אל הועדה , שם תיקבע דרגת הנכות וייפסקו לו אחוזי נכות. הוועדה הרפואית מורכבת מאנשי מקצוע מתחום הרפואה והם צריכים לתת את חוות דעתם המקצועית בנוגע לחומרת הפגיעה של התובע. במידה ובוועדה הרפואית מתקבלת החלטה שאין התובע מסכים לקבלה, הוא יכול לפנות אל הערכאה הבאה – ועדה רפואית עליונה על מנת לערער על החלטתה של הוועדה הרפואית הראשונה.

חשוב לדעת שזכות ערעור זו הנה דו צדדית, כלומר גם קצין התגמולים רשאי לערער על החלטתה של הוועדה הרפואית ולחשוב שדרגת הנכות שהוענקה לתובע אינה מוצדקת. גם התובע וגם קצין התגמולים, במידה ויחליטו לערער על פסיקתה של הוועדה הרפואית רשאים לעשות זאת 45 ימים מיום קבלת הפסיקה. הנהלים והתקנות הקשורים בסמכויותיה של ועדה רפואית עליונה מזכירים מאד את אלה של הוועדה הרפואית בדרג הראשון אך ישנם מספר הבדלים משמעותיים, בייחוד ככל שהדבר נוגע לערעור.

הועדה ממונה על ידי שר הביטחון ומורכבת מרופאים מוסמכים. ועדה רפואית בצבא רשאית לאשר את החלטת הועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין אם לאו, בין שהמערער הוא הנכה ובין שהוא קצין התגמולים. גם על פסיקתה של ועדה רפואית עליונה ניתן לערער, והפעם יהיה זה בית המשפט המחוזי שיהיה הגוף שיקבל אליו את כתב הערעור ויצטרך לפסוק.  גם זכות הערעור לבית המשפט המחוזי מוקנית הן לתובעים והן לקצין התגמולים.

למרות שמדובר בעניינים סבוכים שאין להם פרשנות אחת ויחידה, חשוב מאד לדעת שיש לתובע אל מי לפנות ולכל דרג בתהליך יש דרג נוסף גבוה יותר וסמכותי יותר שאליו ניתן לפנות או לבקש את סיועו באמצעות הגשת ערעור. מומלץ שאת תהליך הועדה כולו יילווה עורך דין צבאי הבקיא בתהליך ומנוסה בהופעה בפני כל אחת מהערכאות. כך אפשר יהיה לוודא שהתובע מודע לכל הפרטים החשובים שעליו לדעת, כמו גם איך להתנהל ומה עליו לעשות על מנת לקבל את המגיע לו על פי החוק.

 אם גם אתם נזקקים לייצוג בתחום ועדה רפואית בצבא, התקשרו עוד היום  ותנו לנו להילחם עבורכם!

לקריאה נוספת על הכרה כנכה צה”ל לחץ כאן !

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button