נפגעי פעולות איבה {הספר} – הקדמה

נפגעי פעולות איבה {הספר} – הקדמה

הטיפול בנפגעי פעולות האיבה במתכונתו היום החל עם חקיקת חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה בשנת 1970.

קודם לחקיקת חוק זה זכו לטיפול מערכתי רק מי שנפגע באזורי הספר בהתאם לחוק הגמלאות לנפגעי ספר (אשר בוטל בשנת 1982), וזאת משום שטרם מלחמת ששת הימים, סבר המחוקק כי פגיעת איבה יכול ותתרחש אך ורק באזורי הספר. לאחר מלחמה זו החלו אנשים להיפגע בכל רחבי המדינה והתעורר הצורך בהסדרת פתרון מערכתי לנפגעים אלו. הדבר הביא לחקיקת חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה אשר הוחל למפרע על כל הנפגעים בפעולות האיבה, החל ממלחמת ששת הימים.

 

החוק החדש הניח את הטיפול בנפגעי פעולות האיבה לפתחו של המוסד לביטוח לאומי ועובדיו. החוק הסמיך את עובדי המוסד לעמול במלאכה הברוכה והמקודשת של סיוע בידי אלו אשר גורלם לא שפר עליהם והם נפגעו במהלך קוממיותה של מדינת ישראל. החוק היום מבטא למעשה את התפיסה האומרת שנפגעי פעולות האיבה, אזרחים מן השורה, אף הם נפגעו במלחמת תקומת מדינת ישראל, ממש כלוחמי צה”ל, ועל כן מדינת ישראל מחויבת לטיפול בהם.

 

בימים הקשים העוברים על מדינת ישראל ואזרחיה בעת כתיבת שורות אלו, מצאנו לנכון להיענות לביקוש ולצורך ההולך וגובר, שוב – לצערנו הרב, במידע הנוגע לנפגעי פעולות האיבה.

 

לא אחת פונים אלינו נפגעי פעולות האיבה על מנת שנעמוד לצידם ונסייע בידם במימוש זכויותיהם על פי החוק. בעיות רבות נובעות מחוסר ידיעה באשר לזכאות ולתנאיה השונים ומאחר ואין הפונים מצליחים לקבל מענה הולם. במקרה כזה אנו מוצאים עצמנו פונים למוסד לביטוח לאומי על מחלוקותיו השונות על מנת לסייע בידם של אותם פונים, ועלינו לציין את הנכונות והרצון הכן לסייע במסגרת היכולות.

 

בספרנו זה מצאנו לנכון לתאר את היריעה הרחבה המתייחסת לחייהם של הנפגעים בפעולות האיבה במטרה להרחיב את בסיס המידע. מטרה נוספת אשר עמדה אל מול עינינו היא הניסיון לתרום ולעצב את מערכת הוגנת ואנושית בתוך המסגרת החוקית, מערכת של אנשים ולא של חוקים, הבנה למצוקות ולקשיים ופעולה בהתאם.

 

מתוך כך נגזר מבנה הספר המתאר את המערכת החוקית והמשפטית של נפגעי פעולות האיבה, מבאר את דרך התביעה והכניסה תחת כנפי ההגדרה של נפגע פעולות איבה ואת משמעותה של הגדרה זו מבחינת התגמולים והזכויות השונות. כמו כן הוספנו מידע נוסף בנוגע לגופים ומקורות נוספים שמצאנו לנכון לציינם. כבר בפתיחת ספר זה נסייג האמור בו למטרתו – הספר אינו מיועד לשמש אסמכתא חוקית או משפטית, הספר מהווה מקור למידע ותו לאו. כל עניין של נפגע שונה מעניינו של נפגע אחר ומצריך עיון מעמיק בפני עצמו. הספר נותן מושג טוב באשר למצב הדברים כהווייתם עם גלישה קלה למצב הרצוי לדעתנו, אך אינו מתיימר לכסות את מלוא הכללים. כתיבתו של ספר זה התבססה על מספר מקורות מידע שונים, לעיתים סותרים ולא מדויקים, וללא סיוע של גרומים שונים אשר סירבו בתוקף לתמוך בהוצאתו. משום כך לצערנו ייתכן ונפלו בו אי דיוקים, השמטות, ושגיאות ועל כך נתונה לקוראים התנצלותנו הכנה מראש.

 

בעבודתנו עם נפגעי פעולות האיבה אנו מודעים לתקלות שונות הנובעות מחוסר הבנה, מקוצר רוח, מהיעדר סובלנות, מטעויות בהפעלת שיקול הדעת, מכשלים ביורוקרטיים ומשגיאות טכניות גרידא. תקלות אלו מקורן הן בנפגעי פעולות האיבה והן בעובדי המוסד לביטוח לאומי על מחלוקותיו. אנו מקווים כי ספרנו זה יצמצם תקלות אלו, יגביר המודעות של נפגעי פעולות האיבה לעבודתם הקשה והברוכה של עובדי המוסד לביטוח לאומי, ואת מודעות האחרונים לקשיים ולאמוציות המלווים את הפגיעה ואת התלות במוסד לביטוח לאומי.

 

מי ייתן ותמעט עבודתנו ועבודת המוסד לביטוח לאומי עם נפגעי פעולות האיבה, אך כל עוד רבה המלאכה, מי ייתן ותיעשה באנושיות ומתוך מודעות חברתית.

 

חומר זה, שנכתב במאמץ רב ולאחר שנים של ניסיון בתחום, מוגן בזכויות יוצרים ושייך לעורך דין עמר יעבץ ועורך דין צחי ביטון בלבד. כל העתקה, ציטוט, או שימוש בתכנים, ללא אישור מראש ובכתב של המחברים, מהווים שימוש בלתי חוקי בזכויות היוצרים של המחברים, ועלולה לחשוף את המפר והמשתמש לתביעה משפטית.

Call Now Button