הגשת מסמכים לרשם העמותות

הגשת מסמכים לרשם העמותות

דרישות החוק

סעיף 38 לחוק העמותות קובע מהם המסמכים שעל כל עמותה להגיש לרשם העמותות. את המסמכים יש להגיש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד, תוך ציון שמות החותמים. לחילופין, ניתן להגיש העתק מהמסמכים חתומים כאמור, כשהוא חתום כ”העתק נאמן למקור” על-ידי עו”ד או רו”ח.

המסמכים שעל העמותה להגיש לרשם כוללים:

1.         הודעה על שינוי מען העמותה.

2.         הודעה על מינוי חבר ועד, ועדת ביקורת או הגוף המבקר, או פקיעת כהונתם, וכן הודעה על מינוי רו”ח.

3.         פרוטוקול האסיפה הכללית הכולל החלטה לשנות את תקנון העמותה, שמה או מטרותיה.

4.         החלטת האסיפה הכללית או הוועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה.

5.         פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו”ח הכספי בצירוף הדו”ח הכספי ובצירוף המלצת ועדת ביקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רו”ח, בצירוף חוות דעתו על הדו”ח  הכספי.

6.         הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הוועד בתוקף תפקידו כחבר הוועד. יש לציין בהודעה את שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך.

7.         פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק.

8.         הדו”חות הכספיים של העמותה, הכוללים פירוט של חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה. אופן עריכת הדו”חות הכספיים יפורט בהמשך.

9.         לאור סמכויות הרשם לנקוט בסנקציות כלפי עמותות הפועלות בניגוד לחוק, ובמסגרת ההבהרות לדו”חות הכספיים שבסמכות רשם העמותות לדרוש מכל עמותה, יש להגיש נוסף על המסמכים האמורים לעיל:

א.         המלצות ועדת ביקורת.

ב.         הודעה חתומה על-ידי שני חברי ועד המפרטת האם שולם שכר לחברי ועד.

ג.          כל מסמך או מידע נוסף שיידרש על-ידי רשם העמותות או מי מטעמו לצורך הבהרת פרטים שצוינו או שצריך היה לציין בדו”ח הכספי, או לצורך הבהרות באשר להתנהלותה החוקית של העמותה.

המסמכים המוגשים לרשם העמותות צריכים להיות בשפה העברית או הערבית. אין להגיש מסמכים בשפה האנגלית (אלא אם כן מצורף להם תרגום מלא וחתום בעברית, שמהווה נוסח מחייב, ואם הנוסח באנגלית הוא הנוסח המחייב, יש לצרף לו תרגום בעברית מאושר על ידי נוטריון בתל אביב).

הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין

במסגרת הבדיקות הנערכות מטעם משרד רשם העמותות לצורך מתן אישור ניהול תקין, נבדק קיומם של המסמכים המפורטים לעיל בתיק העמותה. עמותות שלא העבירו בעבר את המסמכים הנדרשים, צריכות להעביר, לצורך מתן האישור, נוסף על הדיווח השוטף המפורט לעיל, דו”חות כספיים של העמותה לארבע השנים האחרונות, כאשר לפחות שני הדו”חות הכספיים האחרונים חתומים בחתימות מקוריות של שני חברי ועד, וכן פירוט חמשת מקבלי השכר הגבוה והמלצות ועדת ביקורת לתקופה האמורה. כן על העמותה להמציא כל מסמך נוסף שיידרש על ידי הרשם לצורך הבהרות.

אם עמותה אינה ממציאה את המסמכים הנדרשים על-ידי רשם העמותות, רשאי הרשם לסרב לתת לעמותה אישור ניהול תקין, ואף לנקוט כלפי העמותה בפעולות ובסנקציות חמורות יותר הכוללות מחיקה, מינוי חוקר והגשת בקשה לפירוק העמותה.

אגרה שנתית

כל עמותה חייבת בתשלום אגרה שנתית, החל מהשנה שלאחר רישומה, אלא אם כן היא נכנסת לגדר הפטור הקבוע בתקנות.

עמותה תהא זכאית לפטור מאגרה שנתית אם הצהירו שני חברי ועד העמותה בפני עו”ד, באשר לכל שנה בנפרד כי מתקיימים בה התנאים המצטברים:

1.         מחזורה השנתי אינו עולה על 100,000 ₪ (על פי תקנות שאמורות להיכנס לתוקף בשנת 2005 עד לשינוי התקנות הסכום הוא 300,000 ₪).

2.         אין היא משלמת שכר ותשלומים (עבור עבודה), פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הוראות החוק, כגון: שכר רואה חשבון.

על כל עמותה לשלם את האגרה השנתית בבנק הדואר או להמציא לבנק הדואר טופס תצהיר (הנכלל בטפסים שנשלחים לעמותה מידי שנה) חתום כנדרש.

לא יינתן אישור ניהול תקין לעמותה שלא שילמה אגרה או שלא הגישה תצהיר לפטור לבנק הדואר לפי העניין.

אי תשלום אגרה יכול לגרור סנקציות נוספות כלפי העמותה, לרבות מחיקתה.

אם גם אתם נזקקים לייצוג צבאי ובטחוני, התקשרו עוד היום ותנו לנו להילחם עבורכם!

לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il

עורך דין צבאי מוסמך-משרד עורכי דין עומר יעבץ

למידע על ייצוג מול רשם העמותות לחץ כאן!

Call Now Button עמוד הבית