ועדת הביקורת

ועדת ביקורת

האסיפה הכללית חייבת לבחור ועדת ביקורת או רואה חשבון או גוף אחר שאושר לעניין זה על-ידי רשם העמותות (גוף מבקר). במקרה שהעמותה רוצה למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת,  אין למנות את אותו רואה חשבון שעורך את הדו”חות הכספיים של העמותה, שכן יש ניגוד עניינים בין שני התפקידים.

יצוין כי גם עמותה שאינה פעילה מבחינה כספית חייבת במינוי ועדת ביקורת, שכן סעיף 19 לחוק קובע כי לכל עמותה תהיה ועדת ביקורת. כמו כן יתכן כי קיימת לעמותה פעילות כספית שהיא אינה מחשיבה אותה כפעילות כספית, כגון מימון שכר דירה על ידי גורם חיצוני. כן יתכן כי עצם העובדה שלא מתנהלת פעילות כספית היא בעיה שוועדת הביקורת צריכה לבדוק אותה.

על ועדת הביקורת מוטל לבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, ואת פנקסי החשבונות שלה. כן עליה להביא לאסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

על-פי חוק הביקורת הפנימית, קיימים מספר גופים, וביניהם עמותות בודדות, החייבים במינוי מבקר פנים. תפקידו של מבקר פנים אינו זהה לתפקידי ועדת הביקורת. יש לציין כי הרוב המכריע של העמותות אינו מחויב במינוי מבקר פנים.

חבר ועדת ביקורת אינו יכול להיות מי שנותן שירות בשכר לעמותה שלא כחבר ועדת ביקורת, וכן לא ניתן לכהן כחבר ועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר בעת והעונה אחת. סעיף 33 לחוק העמותות קובע עוד כי לא יכהן בוועדת הביקורת מי שמכהן כחבר ועד, וכן מי שאינו חבר העמותה (למעט נציג של תאגיד שחבר בעמותה), קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל וכן מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירות המפורטות בסעיף או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

סמכויות ותפקידים של ועדת הביקורת:

1.         לבדוק את תקינות פעולות העמותה ונושאי המשרה בה, ובין היתר מהבחינות כדלקמן:

א.         פעילות בהתאם לחוק בכלל, ובהתאם לחוק העמותות בפרט.

ב.         ניהול תקין של העמותה, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות.

ג.          פעילות לשם קידום מטרות העמותה.

2.         להגיש דו”ח ביקורת לפחות פעם בשנה (רצוי כל רבעון). חובה זו נלמדת מסעיף 30 לחוק הקובע כי על ועדת הביקורת להביא המלצותיה לעניין הדו”ח הכספי לפני האסיפה הכללית. דו”ח הביקורת יובא לדיון עם הדו”חות הכספיים באסיפה הכללית, ויוגש למשרד רשם העמותות.

3.         מומלץ כי דו”ח ועדת הביקורת ייכתב בצורה מפורטת וברורה, ויחולק לשלושה חלקים:

א.         נתונים כלליים על העמותה ותחומי פעילותה, וכיצד היא פועלת לקידום מטרותיה.

ב.         תיאור המצב הקיים, ניתוח והצגת מסקנות. בחלק זה יובאו ממצאי הביקורת בנושאים כדלקמן:

(1) רמת השכר של העובדים בכלל ושל ההנהלה בפרט.

(2) דרכי התקשרות בחוזים ואופן ביצוע מכרזים.

(3) ביצוע לאור תכנית העבודה ותקציב שנקבעו מראש.

(4) אופן קבלת החלטות וביצוען.

(5) עמידה בדרישות החוק והתקנון, לרבות כינוס מוסדות העמותה במועד וכו’.

(6) אופן הניהול החשבונאי.

(7) אופן ניהול נכסי העמותה והשמירה עליהם.

(8) אופן החזקת כספי העמותה וההשגחה עליהם.

(9) פירוט התחייבויות ושעבודים.

(10) התייחסות למצבה הכלכלי של העמותה.

ג.          תמצית הממצאים והמלצות לעתיד, וכן דיווח בדבר תיקון ליקויים שנתגלו בדו”חות קודמים.

4.         להמליץ לאסיפה הכללית בנוגע לאישור הדו”ח הכספי ותנאים לאישורו.

5.         על-פי סעיף 20(ב) לחוק רשאית ועדת הביקורת לדרוש מהוועד בכתב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, ובמקרה שהוועד אינו פועל בהתאם לדרישה תוך 21 יום מיום שהוגשה, רשאית ועדת הביקורת לכנס את האסיפה הכללית, ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה.

לצורך ביצוע תפקידם, רשאים חברי ועדת הביקורת לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים לרשום בהם, ולקבל מכל חבר ועד ומכל עובד עמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים להם לדעתם למילוי תפקידם (סעיף 35(ב) לחוק).

אם גם אתם נזקקים לייצוג צבאי ובטחוני, התקשרו עוד היום ותנו לנו להילחם עבורכם!

לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il

למידע על ייצוג מול רשם העמותות לחץ כאן!

למידע על ייצוג מול מבקר המדינה לחץ כאן!

Call Now Button עמוד הבית