רואה חשבון

רואה חשבון

עמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על סך של כ- 1,000,000 (סכום המתעדכן מידי שנה), חייבת למנות רואה חשבון לערוך את הדו”חות הכספיים שלה, ולהגיש דין וחשבון מבוקר.

האסיפה הכללית היא שצריכה למנות את רואה החשבון ולקבוע את שכרו.

רואה החשבון צריך להשתתף בכל אסיפה כללית הדנה בחשבונות שהוא ביקר, כדי לספק כל הודעה או הסבר נדרשים בנוגע לאותם חשבונות.

במקרה שהעמותה לא מינתה רו”ח כנדרש, רשאי הרשם, לפי בקשת אחד מחברי העמותה, למנות לה רו”ח לאותה שנה ולקבוע את השכר שהעמותה תשלם לו בעד שירותיו.

רואה החשבון של העמותה רשאי אף הוא, כמו חברי הוועד וועדת הביקורת, לעיין במסמכים הדרושים לו לדעתו לצורך ביצוע תפקידו.

ראה עוד: עורך דין צבאי מקצועי-עומר יעבץ

Call Now Button עמוד הבית