קנסות מינהליים

קנסות מינהליים

בחודש מרץ 2004 פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – עמותות), התשס”ד – 2004. על-פי תקנות אלו ניתן להטיל קנס מנהלי בסכומים שבין 1000 ל- 2000 ₪, בתוספת קנס בגין עבירות נמשכות, על עמותה או על כל אדם שהפר חובות על-פי חוק העמותות.

קנס כאמור יכול שיוטל בגין אי ניהול פנקס חברים, פנקס חברי ועד ופנקסי חשבונות, בגין אי קיום אסיפה כללית כנדרש בסעיף 20(א) לחוק, בגין אי רישום פרוטוקול כנדרש בסעיף 23 לחוק, בגין אי מתן זכות עיון כנדרש בסעיף 35(ב) לחוק, בגין אי הגשת מסמכים לרשם וכו’.

רשם העמותות נערך בימים אלו להטלת קנסות בהתאם לתקנות.

ראה עוד: עו”ד צבאי

Call Now Button עמוד הבית