הדוח הכספי

המערכת החשבונאית והכנת הדו”ח הכספי

סעיף 35 לחוק העמותות קובע כי עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי. על העמותה לדאוג לרישום פעולותיה הכספיות בהתאם להוראות מס הכנסה.

עקרונות כלליים בנוגע לניהול הכספי

1.         המערכת החשבונאית תנוהל על-ידי העמותה עצמה או גורם מטעמה. הנהלת החשבונות צריכה להיות אוטונומית ונפרדת מזו של תאגידים אחרים.

2.         יש לרשום ברישומי הנהלת החשבונות כל פעילות כספית הנעשית בעמותה. רישומי הנהלת החשבונות צריכים להתבסס על תיעוד נאות, ותיעוד זה צריך להישמר בצורה מסודרת. יש לדאוג לחתימת הסכמים בכתב באשר לכל התחייבות כספית של העמותה, לרבות הסכמי הלוואה, ולתיעוד בכתב של הוצאת כספים וקבלתם. על העמותה לשמור חשבוניות וקבלות וכן כל הסכם וכל מסמך המהווה בסיס לפעולות הכספיות שבוצעו.

3.         על העמותה לדאוג למנות אדם שיהיה מופקד על רישום הפעולות הכספיות, ולעדכן באופן שוטף את מערכת הנהלת החשבונות.

4.         הוצאת כספים מהעמותה תעשה רק על-ידי המורשים לחייב את העמותה בחתימתם, תוך תיעוד נאות.

התוספת השנייה לחוק

בהתאם לסעיף 35 לחוק העמותות, פנקסי העמותה צריכים לכלול את הפרטים המופיעים בתוספת השנייה לחוק.

התוספת השניה מפרטת קטגוריות שונות שעל עמותה לכלול במערכת החשבונות שלה.

קטגוריות אלו כוללות בין היתר עריכת ספר שבו ירשמו נכסים שהתקבלו כתרומות וכמתנות, וכן פירוט בספר תקבולים של ההקצבות שהעמותה קיבלה מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים.

עמותה שהמחזור השנתי שלה עולה על סכום של כ- 1,000,000 ₪ צריכה לנהל מערכת חשבונאית על-פי שיטת החשבונאות הכפולה.

עריכת הדו”ח הכספי

סעיף 36(א) לחוק העמותות מטיל על הוועד את האחריות להכנת הדו”חות הכספיים. הדו”חות אמורים לכלול לכל הפחות מאזן ודו”ח הכנסות העמותה והוצאותיה.  מסמכים אלו צריכים לתת ביטוי נאות לנתונים הכלולים במערכת החשבונאית של העמותה. הטלת הכנת הדו”ח על גורם אחר מטעם העמותה אינה פוטרת את הוועד מאחריותו לתקינות הדו”ח ועמידתו בדרישות החוק. יודגש, על כל עמותה להגיש דו”חות כספיים ללא קשר לגודל המחזור הכספי שלה.

בהתאם לסעיף 36(ב) לחוק יש לצרף לדו”ח הכספי פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו”ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה, לרבות פרטים בעניין תנאי פרישה. במסגרת “מקבלי שכר” יש לכלול גם מקבלי מלגות. בהגדרת “תשלומים” אותם יש לפרט באשר לחמשת מקבלי השכר כלול כל סכום כסף ושווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות וכל הטבה אחרת. באשר לכל אחד מחמשת מקבלי השכר יש לפרט את עלויות המעביד של העסקתם, ואין להסתפק בפירוט המשכורת בלבד.

במקרה שהעמותה משלמת שכר לקבלנים חיצוניים שמשתלבים כעובדים במערך העבודה של העמותה, כגון אדם שמשמש בפועל כמנכ”ל בעמותה אולם מקבל תמורה כקבלן, עליה לכלול קבלנים אלו ועלות התמורה המשולמת להם ברשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה.

בדו”ח הכספי המוגש לרשם יש לבצע הפרדה בין הוצאות לפעילות לבין הוצאות המשויכות להנהלה וכלליות, כמו כן יש לפרט בו את רשימת האנשים שתרמו לעמותה סכום העולה על 20,000 ₪ לשנה (באשר להוצאות אותן יש לפרט כהוצאות  “הנהלה וכלליות”, ובאשר לכללים החלים על פירוט שמות התורמים ר’ פרק “השימוש בכספי העמותה).

גילוי דעת 69 ותקן 5

סעיף 36(ג) לחוק העמותות קובע כי “הדו”ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים…”.

במסגרת חובה זו יש לערוך את הדו”ח בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי החשבון. החל מהדו”ח הכספי לשנת 1999 קיימת חובה לערוך את הדו”ח בהתאם לגילוי דעת 69 ותקן 5 (תקן 5 כולל תיקונים והבהרות לגילוי דעת 69). עמותות שהמחזור הכספי השנתי שלהן אינו עולה על כ- 1,000,000 ₪, והדו”ח אינו מוגש בצירוף חוות דעת של רואה חשבון, אינן חייבות בעריכת הדו”ח על-פי גילוי דעת 69, אלא צריכות לכלול בדו”ח מאזן ודו”ח הוצאות והכנסות.

בהתאם לגילוי דעת 69 ולגילויי דעת נוספים, הדו”ח הכספי של מלכ”ר חייב לכלול את המרכיבים הבאים:

1.         מאזן – ייערך באופן שבו כל הנכסים וההתחייבויות יסווגו על-פי אופיים ויוצגו על-פי רמת הנזילות שלהם. הנכסים נטו (ההפרש בין הנכסים לבין ההתחייבויות) יוצגו תחת כותרת אחת תוך אבחנה בגוף המאזן בין:

א.         נכסים נטו שלא קיימת לגביהם כל הגבלה.

ב.         נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.

ג.          נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע (משאבים שהועברו לעמותה למטרות ספציפיות בלבד, כגון תרומות שהועברו בתנאי שישמשו למטרה מסוימת).

2.         דו”ח על פעילות – דו”ח זה יכלול את כל ההכנסות וההוצאות בתקופת הדיווח. דו”ח זה יכלול גם סכומים ששוחררו מקבוצות של נכסים נטו שהוגבלו לפעילות והועברו לקבוצה של נכסים שלא קיימת לגביהם הגבלה, בעקבות קיום או ביטול תנאים שהוטלו על השימוש באותם נכסים.

3.         דו”ח על שינויים בנכסים נטו – דו”ח זה ייערך באופן המשקף את כל השינויים בתקופת החשבון בכל קבוצות הנכסים נטו, לרבות עודף ההכנסות על ההוצאות בתקופת החשבון. דו”ח זה מיועד לתת תמונה מקיפה לעניין מעמד הנכסים השונים לסוגיהם.

4.         דו”ח על תזרימי מזומנים  –  הדו”ח ישקף את כל תזרימי המזומנים כאמור בגילוי דעת 51.

5.         ביאורים לדו”חות הכספיים – יש לרשום ביאורים בהתאם לגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון והתקנים של המוסד לתקינה חשבונאית. במסגרת הביאורים יש להתייחס בין היתר למטרות העמותה, פרטים בדבר צדדים קשורים, תלות העמותה בגופים אחרים ובפרט במשרדי ממשלה, פרטים בנוגע להלוואת שהעמותה נתנה או קיבלה וכן פירוט הרכוש הקבוע.

רואה החשבון העורך את הדו”ח הכספי צריך לכתוב את דין וחשבון המבקר בהתאם לקבוע בגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון.

דו”חות כספיים מאוחדים

כאשר עמותה מחזיקה חברות בת עליה להגיש לרשם דו”חות כספיים מאוחדים, המציגים את עצמה ואת חברות הבת כמקשה כלכלית אחת.

עורך דין צבאי מוסמך-משרד עורכי דין עומר יעבץ

השימוש בכספי העמותה

פתיחת חשבונות בנק

על עמותה לפתוח חשבון בנק על שמה, וכספיה יופקדו באותו חשבון, ולא בחשבונות של גורמים אחרים כגון חברי ועד.

כאשר עמותה מפעילה פרוייקטים שונים, מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לכל פרוייקט.

הוצאות הנהלה וכלליות ותשלום שכר לעובדים

עמותה אינה רשאית לשלם לעובדיה שכר העולה על הסביר. כאשר מדובר בשכר לעובד שהוא חבר עמותה, יש במתן שכר מעבר לסביר משום חלוקת רווחים אסורה. באשר לעובדים אחרים, מדובר בפעולה שאינה לטובת האינטרסים של העמותה ולקידום מטרותיה.

בשנת 2001 מינה שר הפנים ועדה ציבורית לקביעת קריטריונים לשכר בכירים בעמותות. הועדה סיימה את עבודתה בסוף שנת 2003, והמלצותיה, אשר לא פורסמו נכון למועד זה, טרם יושמו בחקיקה.

עד ליישום המלצות הוועדה ולחילופין, עד לחקיקה אחרת בעניין, רואה משרד רשם העמותות בהמלצות אלו כללים מנחים לעניין סבירות השכר. עמותה לא תהא זכאית לקבל אישור ניהול תקין במידה והוצאות השכר שהיא משלמת תהיינה בלתי סבירות במידה כזו שיהיה בהן משום שימוש בכספי העמותה שלא למטרותיה.

בכל הנוגע לקביעת תקרה לשכר בכירים בעמותות, נבחנת סבירות השכר תוך התחשבות בגורמים כדלקמן:

1.         גודל – המחזור השנתי של העמותה.

2.         עצמאות – אחוז התמיכות וההקצבות מהמדינה מסך המחזור הכספי.

3.         יעילות – אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך מחזור ההכנסות.

4.         איכות ניהול – העדר גירעון, גידול בפעילות, יעילות ועדת ביקורת וכו’.

הוצאות הנהלה וכלליות הן ההוצאות האדמיניסטרטיביות. על-פי כללי מינהל תקין על העמותה להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מסך המחזור השנתי של העמותה.

יש לפרט את הוצאות ההנהלה וכלליות במסגרת ביאור בדו”ח הכספי כדלקמן:

לשנה שהסתיימה ביום

ה- 31 בדצמבר

 

הסבר

 

2000

 

2001

משכורות ושכר עבודה

(1)

X,XXX

X,XXX

סוציאליות ונלוות לשכר

(1)

X,XXX

X,XXX

עמלות גיוס תרומות

(2)

X,XXX

X,XXX

שירותים מקצועיים

(3)

X,XXX

X,XXX

דמי ניהול לתאגידים אחרים

X,XXX

X,XXX

צרכי משרד והדפסות

(4)

X,XXX

X,XXX

דואר, טלפון ותקשורת

(4)

X,XXX

X,XXX

שכר דירה והחזקה

(5)

X,XXX

X,XXX

אש”ל, כיבודים ונסיעות

(6)

X,XXX

X,XXX

החזקת כלי רכב ושכירות

(7)

X,XXX

X,XXX

מיסים ואגרות

(8)

X,XXX

X,XXX

פחת

(9)

X,XXX

X,XXX

 

 

 

X,XXX

 

X,XXX

סעיף

הרכב, מהות והערות

        1.

משכורות ושכר עבודה

סוציאליות ונלוות לשכר

       ¨         הוצאות שכר נושאי משרה בגוף (מנכ”ל, סמנכ”ל, חשב, עובדי מינהלה וכו’ (עובדים המשמשים בתפקידי ניהול ומינהלה).

       ¨         אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו/או מינהלתית. כמו כן, עובד המוגדר כמנהל לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה. למרות האמור, בעמותות בהן המחזור השנתי אינו עולה על 2.5 מיליון, יוכל רו”ח, לפי כללי חשבונאות מקובלים, לשייך עד 50% ממשכורת המנכ”ל לפעילות.

       ¨         חברות ניהול או רכישת שירותים בגינם.

        2.

עמלות גיוס תרומות

       ¨         הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים;

       ¨         הוצאות העסקת עובדים בגיוס תרומות;

       ¨         עמלות למגייסים חיצוניים (*);

       ¨         דמי ניהול וייעוץ (*);

(*) בכפוף להמצאות הסכם גיוס עם גורמים אלה.

סכומי התרומות יפורטו בדו”ח כסכומים “ברוטו”, דהיינו, סכומים הכוללים את כל העמלות שמשולמות בגין גיוס תרומות.

        3.

שירותים מקצועיים

       ¨         שכר טרחת יועצים משפטיים;

       ¨         שכר טרחת רואי חשבון;

       ¨         שכר טרחת מבקר פנימי;

       ¨         הוצאות בגין ניהול חשבונות ושכר.

        4.

צרכי משרד והדפסות

דואר, טלפון ותקשורת

       ¨         למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות (כדוגמת מוקדים, סניפים בהן עוסקים במישרין בביצוע מטרות הגוף ומטלותיו).

        5.

שכר דירה והחזקה

       ¨         הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהן פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

        6.

אש”ל, כיבודים ונסיעות

       ¨         בארץ ובחו”ל.

        7.

החזקת כלי רכב ושכירות

       ¨         הוצאות בגין החזקת רכבים ושכירות (למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים את הגוף במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו).

       ¨         לרבות רכבים המוצמדים לנושאי משרה ועובדי מינהלה (סעיף 1 לעיל).

        8.

מיסים ואגרות

       ¨         הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהן פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

       ¨         אגרות רישוי, דמי חבר (שהינם בגדר חובה).

        9.

פחת

       ¨         הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / במושכר, כלי רכב (סעיף 7 לעיל) למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות ולרבות הוצאות כאמור שאינן ניתנות לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

שיעור האחוזים המקסימליים המומלצים להוצאות הנהלה וכלליות מתוך המחזור השנתי יהיה כדלקמן:

מחזור העמותה במונחי הכנסות (במיליוני ₪)

תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז שולי מהמחזור*

על 0-10 המיליון הראשונים

25%

על 10-25 מיליון נוספים למחזור

17%

על 25-50 מיליון נוספים למחזור

10%

על 50-100 נוספים למחזור

5%

על כל סכום מעל 100 מיליון

2.5%

ב- 5 השנים הראשונות לפעילות העמותה יותר אחוז גבוה יותר כדלקמן:

שנות פעילות

תוספת לאחוזי הוצאות הנהלה וכלליות המותרים

1

5%

2

4%

3

3%

4

2%

5

1%

* בעמותות שלמעלה מ- 50% מהמחזור שלהן מורכב מתרומות, יוכפלו האחוזים שבטבלה ב- 1.3.

* סכומי התרומות יפורטו בדו”ח כסכומים “ברוטו”, דהיינו, סכומים הכוללים את כל העמלות שמשולמות בגין גיוס תרומות.

באשר לעמותות נתמכות, נקבעה על ידי החשב הכללי תקרת האחוזים המותרים לצורך קבלת תמיכות כדלקמן:

מחזור המוסד במיליוני ש”ח

תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור

0-10

22%

10-25

18%

25-50

13%

50-100

11%

100+

7%

ראה עוד: עריקות ונפקדות

Call Now Button עמוד הבית