ארגון נכי צה”ל

העמותה

ארגון נכי צה”ל הוא עמותה רשומה, אשר מענה הרשום הינו רחוב שמואל ברקאי 49, אפקה, תל-אביב, בבניין “בית הלוחם” תל-אביב (להלן גם “העמותה”). העמותה מאגדת חברים – נכי צה”ל, בהתאם לתקנונה הרשום, אותו ניתן למצוא במשרדי רשם העמותות בירושלים (בית “כלל” רחוב יפו 97, ירושלים) או במזכירויות הסניף של הארגון במחוזות השונים. לעמותה סמל רשום (בצורת כוכב בתוך עיגול אדום אשר בתוכו עלה וחרב).

גופי העמותה

1. מרכז העמותה;

2. המחוזות;

3. בתי הלוחם;

4. בית קיי שבנהרייה;

5. קרן נכי צה”ל;

6. הקרן לעזרה הדדית;

7. גופים נוספים.

מטרות הארגון

על פי תקנון העמותה, מטרותיו של הארגון הן לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים, הרפואיים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של חבריו. במסגרת זו מוסמך הארגון לשמור על זכויות הנכים, לשפרן ולייצג את ענייניהם בפני כל מוסד או גוף; ללוות את הנכים בשיקומם ולדאוג ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות, לנכים ולבעיותיהם; לכוון את הנכים, לעודדם ולקיים עזרה הדדים לצורך שיפור איכות חייהם ביטחונם העצמי ביכולותיהם. לשם כך מוסמך הארגון לייצג את החברים בפני כל אדם בגוף בארץ ומחוץ לה, לרכוש לקבל ולהחזיק נכסים, ללוות לגייס ולהתחייב בכסף, ליזום לבנות ולנהל בתי הבראה החלמה ומרכזי ספורט שיקום וחברה, להוציא לאור כתבי עת ולנהל הסברה בעל פה ובכתב. בהתאם לכך, מוציא לאור הארגון את כתב העת “הלוחם”, אשר יוצא לאור כל חודשים, המיועד לכלל נכי צה”ל ובו מידע רב ערך ושימושי כולל פירוט סכומים מעודכנים של תגמולים, מענקים וזכויות כספיות שונות, כן ניתן למצוא בו מידע נוסף וכתבות מעניינות.

הארגון הינו ארגון א-פוליטי וא-מפלגתי, על פי הוראה מפורשת בתקנונו.

כתב עת נוסף הוא “בית חם” (כראוי לבית הלוחם כ”בית חם” לכל הנכים הבאים בשעריו) ויוצא לכלל חברי בית הלוחם ברחבי הארץ ובו מידע שימושי על חוגים, ‘מועדון גיל הזהב’, סרטים ופעילויות תרבות של אגפי התרבות והספורט של בית הלוחם.

הארגון מפעיל את “בתי הלוחם” בארץ (תל אביב, חיפה, ירושלים) המהווים מרכזים חברתיים תרבותיים וספורטיביים המיוחדים לנכי צה”ל ולבני משפחותיהם. מידע נוסף של בתי הלוחם, הארגון וקרן נכי צה”ל ניתן למצוא באתר האינטרנט.

הארגון מצוי בקשר שוטף עם אגף השיקום בכל הרמות, החל מטיפול ועדכון שוטף של זכויות הנכים בכלל וכלה בטיפול הפרטני בנכים להם בעיות מיוחדות ובעניינים מיוחדים הנוגעים לנכים ממגזר מסוים (למשל, תחזוקת כסאות ספורטיביים לנכים באמצעות בית הלוחם”) ולו נציגות בועדות שונות של משרד הביטחון. ואכן פעילותו של הארגון היא רבה וברוכה ומן הראוי שנכים יסתייעו בארגון, בחבריו ובנציגיו לקידום ענייניהם, הכוונתם ופעילויותיהם.

חברי העמותה

כחברים בעמותה זכאים להתקבל נכי צה”ל הרשומים ברשימת נכי צה”ל של אגף השיקום שבמשרד הביטחון (נכים שהוכרו כנכים לפי חוק הנכים) ובתנאי שהתקבלו כחברי העמותה לפי התקנון; הנכים הרשאים להצטרף לעמותה הם נכים המקבלים תגמול חודשי, ולא כאלו שהוכרו וקיבלו מענק חד פעמי או לא קיבלו כסף כלל (מתאריך 1/1/1996 מדובר בנכים שדרגת נכותם %20ומעלה). כמו כן ישנה אפשרות לקבל כחברים בעמותה נכים ש”הוכרו” לפנים משורת הדין (בהחלטת ועדת החברות של הארגון) וחברי כבוד.

השתייכותו של חבר למזכירות מחוז של הארגון (ארגון חמישה מחוזות: ירושלים, תל-אביב ? והמרכז, חיפה והצפון, רחובות והדרום, באר שבע והנגב) נקבעת בהתאם למיקום תיקו הרפואי במרפאות אגף השיקום. מיקום התיק משמש כקנה מידה לסיווג הבוחר לקלפי בבחירות, ולצרכים אחרים של הארגון.

בארגון נכי צה”ל כ-56,000 חברים.

מוסדות הארגון

1. המועצות האזוריות;

2. הועד המחוזי;

3. מזכיר המחוז;

4. ועדת משפט חברים;

5. הועידה הארצית;

6. הועד הארצי;

7. המזכירות הפעילה;

8. יו”ר הארגון;

9. קרן נכי צה”ל;

10. ועדת הכספים והמנגנון;

11. גזבר הארגון;

12. מבקר הארגון וועדת הביקורת;

13. ועדות וגופים משפטיים נוספים.

מועצות האזוריות

זהו המוסד המפקח על ניהול ענייני המחוז. המועצה נבחרת כל ארבע שנים לקדנציה על פי נוהלי הבחירות המעודכנים של העמותה. במועצה חברים בהתאם לכמות החברים במחוז יחסית לכמות החברים הארצית ובלבד שלו יעלה על מחצית כלל החברים במועצות המחוזיות (91 חברים).

הועד המחוזי

הועד המחוזי בו מכהנים בים 3-9 חברים, הינו המוסד המוציא לפועל את החלטותיה של המועצה ואחראי בפניה על ביצוע החלטותיה כאמור לעיל. הועד המחוזי יכהן 4 שנים בקדנציה במקביל למועצה המחוזית.

יו”ר המחוז

יו”ר המחוז מרכז את העבודה במשרדי המחוז ופועל בהתאם להנחיות הועד הארצי (להלן) והמועצה הארצית (להלן). המזכיר אינו מורשה חתימה בעניינים כספים בשם הארגון.

ועדת משפט חברים

זו ועדה אשר נבחרת על ידי מועצת המחוז. זהו גוף עצמאי בו לא חברים חברי הועד המחוזי ותפקידו לדון בתלונות חברים על התנהגות לא ראויה ופוגעת של חבר אחר כלפיו או כלפי הארגון. לועדה סמכויות הכוללות דרישה של התנצלות, נזיפה, תשלום סכום מסוים, הפסקת חברות, וקביעת עונשים על תנאי.

הועידה הארצית

היא הסמכות העליונה של הארגון והיא אשר קובעת את קווי הפעולה הכלליים של העמותה וקביעותיה מחייבות את כל הגופים של העמותה. הועידה הארצית כוללת 91 חברים מכול המחוזות, בחלוקה האמורה לעיל.

הועידה היא שבוחרת את יו”ר הארגון, יו”ר הועד הארצי, מ”מ קבוע ליו”ר הארגון, ההרכב האישי של הועד הארצי, ועדת הכספים, גזבר הארגון, מבקר הארגון, חברי ועדת הביקורת ורו”ח לעמותה. לועידה ממונת נשיאות של חמישה חברים.

הועד הארצי

הוא המוסד המרכזי המבצע את פעילות העמותה. הועד מורכב מ-19 חברים ומיו”ר הועד הארצי ובסך הכול מ-21 חברים (בחלוקה יחסית על פי מחוזות + משקיפים). לועד סמכות לעשות שימוש בכל סמכויות העמותה שלו הוענקו במפורש לועידה הארצית או לגוף מגופי העמותה (סמכות שיורית). הועד משמש בעצם כמעין מועצת מנהלים של העמותה. לועד זה יו”ד ומזכירות פעילה של 7 חברים.

יו”ר הארגון

נבחר אחת לחמש שנים מבין חברי הועידה הארצית. הוא אינו חבר בועד הארצי (על מנת לשמור על טוהר וניקיון כפים בפיקוח עליו כשהוא עושה בניהול ענייני הארגון). יו”ר הארגון מקבל שכר עבור תפקידו. יו”ר הארגון הוא הממונה על הוצאה לפועל של החלטות הועידה הארצית והועד הארצי, ומוסמך בין השאר להנחות את עבודות מזכירויות העמותה, לרכז ולתאם את עבודתה, לכוון ולנהל את עבודת המחוזות.

תפקידים נוספים וסמכויות

שנת התקציב של העמותה מתחילה ב1- בינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה. לעמותה תקציב אשר נערך על ידי ועדת הכספים של העמותה. הועד הארצי הוא שמאשר את התקציב. העמותה מנהלת חשבונות כחוק ולה מבקר חשבונות שהוא רו”ח מוסמך. לעמותה מבקר וועדת ביקורת אשר מבקרים את פעולותיה.

בחירות לעמותה

לעמותה מתקיימות בחירות של ארבע שנים קלנדריות בתאריך שקובע הועד הארצי. הבחירות בשנת 2014 התקיימו בחודש יוני בשנת 2014, כלומר הבחירות הבאות יהיו בשנת 2019. בבחירות נבחרים מתוך חברי העמותה נבחרי הארגון והחברים בועידה הארצית על פי החלוקה לעיל, וזאת על פי מספר חברי הארגון כפי שמוגדר וזאת 180 יום לפני הבחירות.

לצורך הבחירות מתמנות ועדות בחירות: ועדת בחירות מרכזית (ארצית), 5 ועדות מחוזיות (אחת לכל מחוז). לתקנון העמותה צרוף תקנון בחירות ועל פיו מתנהלות הבחירות לעמותה. ההצבעה מתבצעת על פי מיקום תיקו של החבר ברישומי משרד הביטחון.

אם גם אתם נזקקים לייצוג צבאי ובטחוני, התקשרו עוד היום ותנו לנו להילחם עבורכם!

לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il

למידע על ספר טלפונים לנכי צה”ל לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button