נפגעי פעולות איבה {הספר} – ארגון נפגעי פעולות האיבה

נפגעי פעולות איבה {הספר} – ארגון נפגעי פעולות האיבה

במדינת ישראל ישנם מספר ארגונים המאגדים נפגעי פעולות איבה. רק אחד מכל ארגונים אלו הוא הארגון היציג והוא ידוע בשמו – “ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג”. הדבר שמייחד ארגון זה משאר הארגונים הוא היותו גוף המאגד מבחינה משפטית את מרבית נפגעי פעולות האיבה. ארגון זה נוסד עוד בשנת 1973 כאגודה עותומאנית ובשנת 2001 נרשמה האגודה כעמותה רשומה שמספרה 58-006045-7, ואשר כתובתה הנוכחית היא ברחוב הבונים 5 ברמת גן.

 

מטרותיו של ארגון נפגעי פעולות האיבה הן רבות וברוכות כולן, את מטרות אלו ניתן להכתיר בכותרת אחת- קידום ענייניהם של נפגעי פעולות האיבה. הפוטנציאל הגלום בגוף כזה הוא עצום ורב וביכולתו להביא לשיפור במגוון רחב של תחומים.

 

לצערם הרב של כותבי שורות אלו, לצערם הגדול עוד יותר של כלל נפגעי פעולות האיבה, נמצא ארגון זה עדיין בכבלי חבלי לידתו וטרם עלה בידו “להתרומם”; משום כך נעצר קידום ענייניהם של נפגעי פעולות האיבה ואולי אף נמצאים הם נפגעים. לא ברור מדוע בדיוק כשלו נפגעי פעולות האיבה בהקמת ארגון יציג ונראה כי הדבר נבע ממחלוקות פנימיות בין החברים, על כל פנים יש להצר על כך צער רב ורק העתיד ילמד על הנזק שנגרם עקב השהיה בהקמתו של הארגון ותחילת פעילותו.

 

משנוכח רשם העמותות כי אין ביכולתם של החברים בארגון להגיע לידי הסכמה ופעולה שוטפת (על אף קיום הליך בחירות, ועל אף מינוי ועד זמני על ידי הרשם עצמו), וכי לארגון טרם אושר תקנון מתאים, החליט הרשם למנות ועד ממונה לעמותה אשר בראשו כבוד השר לשעבר, הרב יצחק לוי.

 

נכון לכתיבת שורות אלו עושה הרב לוי בצורה מרשימה על מנת לחלץ הארגון מהמשבר ולהעלותו על דרך הישר ומספר זו שלוחה לו ברכתנו להצלחה במעשה מבורך זה. עד שיעלה הדבר בידו, ומאחר ולא אושר תקנון מיוחד לעמותה, תקף לגבי הארגון התקנון המצוי שבחוק.

 

על פי החוק, זהותו של הארגון היציג נקבעה בהכרזת שר העבודה והרווחה ובתנאי שמטרתו הבלעדית של הארגון היא שיפור תנאיהם ורווחתם של כל הזכאים לתגמול לפי החוק, ושהארגון מייצג את המספר הגדול ביותר של זכאים לתגמול לפי החוק, ושהארגון מקבל כחבר בו כל נפגע וכל בן משפחה המבקש להצטרף לארגון.

 

ארגון נפגעי פעולות האיבה חייב לענות לתנאים אלו, אך אין חובה על נפגעי פעולות האיבה להיות חברים בארגון זה דווקא או בכל ארגון אחר.

 

לצורך המחשה בנוגע לפוטנציאל של הארגון וליכולותיו, ומתוך אמונה שלמה בכוחו ובתחילת פעולתו בעתיד הקרוב, נתאר להלן את תחומי הפעילות של ארגון זה. תחומי הפעילות נשאבו מתוך הפעילות בפועל, הוראות החוק והתקנות ומתוך פעילותו הברוכה של ארגון נכי צה”ל. אנו מקווים כי אמנם בעתיד הנראה לעין יוכל הארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה לפעול כאמור בצורה רציפה.

 

פעילות הארגון

 

על פעילותו של הארגון ועל מטרותיו ניתן ללמוד מתקנון ארגון נכי צה”ל (בהנחה שבתקנון ארגון נפגעי פעולות האיבה, לכשיהיה כזה, יכללו הוראות דומות) המגדיר מטרותיו לארגן ולשפר התנאים הכלכליים, הרפואיים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של חבריו. במסגרת זו מוסמך הארגון לשמור על זכויות חבריו, לשפרן, לייצג ענייניהם בפני כל מוסד או גוף, ללוות חבריו בשיקומם, לדאוג ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות, לכוון חבריו, לעודדם, לקיים עזרה הדדית לצורך שיפור איכות חייהם וביטחונם העצמי ביכולותיהם.

 

לשם ביצוע האמור מוסמך ארגון נכי צה”ל לייצג את החברים בפני כל אדם בגוף בארץ ומחוץ לה, לרכוש לקבל ולהחזיק נכסים, ללוות לגייס ולהתחייב בכסף, ליזום לבנות ולנהל בתי הבראה החלמה ומרכזי ספורט שיקום וחברה, להוציא לאור כתבי עת ולנהל הסברה בעל פה ובכתב. בהתאם לכך, מוציא לאור ארגון נכי צה”ל את כתב העת “הלוחם”, אשר יוצא לאור כל חודשים, המיועד לכלל נכי צה”ל ובו מידע רב ערך ושימושי כולל פירוט סכומים מעודכנים של תגמולים, מענקים וזכויות כספיות שונות, כן ניתן למצוא בו מידע נוסף וכתבות מעניינות.

 

ארגוןנכי צה”ל הינו ארגון א-פוליטי וא-מפלגתי, על פי הוראה מפורשת בתקנונו.

 

ארגון נכי צה”ל מפעיל את “בתי הלוחם” בארץ (תל אביב, חיפה, ירושלים) המהווים מרכזים חברתיים תרבותיים וספורטיביים המיוחדים לנכי צה”ל ולבני משפחותיהם. לאחרונה התחילה יוזמה להקים בית חם דומה לנפגעי פעולות האיבה, יוזמה אשר לצערנו הרב לא יצאה לפועל.

 

ארגון נכי צה”ל מצוי בקשר רציף ותמידי עם אגף השיקום במשרד הביטחון, הן בעניינים כלליים והן בעניינים פרטניים של חברים. הבדל משמעותי בולט בין ההוראות הפנימיות של משרד הביטחון לבין דרך פעולתו של המוסד לביטוח לאומי, הוא מעורבותם של נציגי ארגון נכי צה”ל בועדות השונות המחליטות בעניין הזכויות השונות. מעורבות זו מקבלת ביטוי בישיבת נציג הארגון בועדה המחליטה בעניינים אלו. המשמעות בעניין זה היא מרחיקת לכת משום שהדבר מלמד על מעורבותו של הארגון בייצוגם של חבריו ובעיצובם של הכללים המנחים לקביעת זכויותיהם. בעניין זה ניתן לציין את הפגישות הרבות המתקיימות בין גורמי השיקום לנציגי הארגון, הקשר האישי והישיר בין הצדדים ואת הסיכומים השונים בכל הנוגע לזכויותיהם של נפגעים.

 

מקורות מימון

 

מקורות המימון לפעילותו של הארגון הם רבים ומגוונים מבחינת האפשרויות (כגון : תמיכה מוסדית וממשלתית, דמי חבר, תרומות, צוואות, שוקי הון ועוד), הפוטנציאל הכלכלי הוא עצום ויש להפעיל מערכת מתאימה למימושו.

 

סעיף 4א. לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה דן בארגון היציג ובניכוי דמי החבר.

 

דמי החבר, מחברי הארגון, נגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי בניכוי מתוך תגמוליהם של הזכאים על פי החוק. התיקון לחוק המאפשר ניכוי דמי חבר, ביחד עם השתתפות בביטוח הדדי, נכנס לתוקף בתיקון תשנ”ז (1997). הסעיף מאפשר לנכות מתגמוליו של זכאי את דמי החבר אשר מועברים לארגון היציג של נפ”א וזאת על אף האיסור לגרוע או להעביר תגמולים המשולמים לפי החוק. הסעיף עושה שימוש בסעיפים המקבילים מחוק הנכים החל על נכי צה”ל תוך התאמתו לנפ”א.

 

החברות בארגון נפגעי פעולות איבה אינה חובה. נפגע המקבל תגמול רשאי להתנגד לניכוי דמי החבר מתגמוליו, וזאת על ידי בקשה בכתב למוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מהודעת המוסד לביטוח לאומי על כוונתו לניכוי דמי החבר. במידה והודיע הנכה כאמור, יחדל המוסד לנכות מתגמוליו את דמי החבר.

 

על פי סעיף 4א. הותקנו תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ניכוי לארגון יציג), תשנ”ט – 1999 הקובעות כי הסכום המירבי הניתן לניכוי מתגמולי נפ”א הוא הסכום המנוכה לפי סעיף 14 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב), התשי”ט – 1959, ותקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ”א – 1981, שהותקנו מכוחו.

 

סעיף 6א. לחוק קובע את חובת ההשתתפות של אוצר המדינה בפוליסת ביטוח לטובתו של הנפגע. על סמך סעיף זה הותקנו לאחרונה תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות), תש”ס 2000 המסדירות עניין זה.

 

נכון לחודש 1/2002 מנוכים מתגמוליהם של נפגעי פעולות האיבה כ – 50 שקלים הכוללים את דמי החבר, דמי ביטוח חיים קיבוצי (ריסק בלבד) וסכום של כחמישה ש”ח לקרן עזרה הדדית להלוואות לחברי הארגון. ניכוי זה מקביל לניכוי לנכי צה”ל ומהווה מנוף ראשוני ובסיסי לפעילות הארגון, אך לסכום זה מתווספים סכומי עתק המתקבלים ממקורות מימון נוספים אשר צויינו לעיל.

 

מוסדות הארגון

 

כדי לקיים פעילותו צריך הארגון להקים מוסדות מתאימים. חלק מהמוסדות מוכתבים בחוק העמותות וחלקם מוקמים בתקנון ו/או משיקולים מעשיים. על הארגון (האסיפה הכללית של חברי הארגון) למנות ועד, יושב ראש, מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, גוף ביקורת וועדות שונות. אנו סמוכים ובטוחים כי ארגון נפגעי פעולות האיבה ידע להקים ולמנות המוסדות המתאימים ויחל בפעילותו הברוכה בהקדם.

 

חומר זה, שנכתב במאמץ רב ולאחר שנים של ניסיון בתחום, מוגן בזכויות יוצרים ושייך לעורך דין עמר יעבץ ועורך דין צחי ביטון בלבד. כל העתקה, ציטוט, או שימוש בתכנים, ללא אישור מראש ובכתב של המחברים, מהווים שימוש בלתי חוקי בזכויות היוצרים של המחברים, ועלולה לחשוף את המפר והמשתמש לתביעה משפטית.

 

Call Now Button