חוקים ותקנות

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995
rules_pict

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט”ז-1956

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי”ד-1954

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), תשל”ט-1978

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה (תשס”א-2000)

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), תשמ”ח-1988

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), תשמ”ח-1988

תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), תשנ”ח-1998

תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ”ה-1965

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), תשמ”ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ”ה-1965

תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ”ח-1968

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), תשמ”ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש”ל-1970

תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל”ח-1978

תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים), תשכ”ז-1967

תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), תשל”ו-1975

תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט”ז-1956

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), תשמ”א-1981

תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות (תשע”א-2011)

תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), תשנ”א-1991

באתר הביטוח הלאומי תוכלו למצוא את כל החקיקה הרלוונטית

יש באתר תיקית חקיקה נרחבת ביחס לכל נושא בו מטפל הביטוח הלאומי.